Algemene voorwaarden

Open in pdf

Algemene Voorwaarden

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:

 

Dromenjager B.V.

Willem Fenengastraat 9

1096 BL Amsterdam

 

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer : 27293475

BTW-nummer: NL8171 50 079B01

 

Dromenjager B.V. is per e-mail te bereiken door een e-mail te sturen naar info@woezelenpipwebshop.nl.

 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die de klant interactief doorloopt op de website, om producten te bestellen.

1.3 Klant: de wederpartij van Dromenjager met wie de Woezelenpipwebshop een Overeenkomst aangaat.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van producten.

1.5 Partijen: Dromenjager en Klant gezamenlijk.

1.6 Dromenjager: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van klant.

1.7 Website: de webshop van Woezel & Pip, te vinden onder de URL <http://www.woezelenpipwebshop.nl>.

1.8 Producten: producten welke Dromenjager op haar website aanbiedt, welke producten Klant kan kopen en bestellen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden worden in het Nederlands ter beschikking gesteld.

2.2 Door het bestellen van Producten of diensten, alsmede door het aanmaken van een account op de Website gaat de Klant akkoord met de toepasselijkheid en gelding van deze Algemene Voorwaarden. 

2.3 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 U kunt deze Algemene Voorwaarden downloaden en opslaan voor uw eigen administratie. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is ook altijd terug te vinden op de Website. 

 

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden Producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele bestelprocedure te doorlopen en te voltooien. De Overeenkomst komt pas tot stand als de gehele bestelprocedure is doorlopen. Tot dat moment is het mogelijk om de bestelling te annuleren door de bestelprocedure af te breken of te herstellen.

3.2 Dromenjager garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Typfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen door Dromenjager worden tegengeworpen aan de klant om de totstandkoming van een Overeenkomst te vermijden of deze te ontbinden. Indien Dromenjager hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.3 Indien om welke reden dan ook, daaronder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Dromenjager er zorg voor dat - als er vooruit betaald is door de Klant - de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Dromenjager mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling zal in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen gebeuren.

 

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief btw, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, die apart vermeld worden gedurende de Bestelprocedure.

4.2 Dromenjager is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3 Door Klant kan het verschuldigde bedrag op de manier voldoen: door middel van elektronische vooruitbetaling (via iDEAL);

 

Artikel 5 Leveringstermijn

5.1 Dromenjager zal zich inspannen de leveringstermijn, zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigings-e-mails, te behalen.

Dromenjager is voor de verzending echter afhankelijk van de door haar ingeschakelde partners en kan daarom de daadwerkelijke besteldatum en tijdstip niet garanderen.

5.2 Indien en voor zover Dromenjager niet binnen 3 (drie) werkdagen na de opgegeven bezorgdatum de bestelde Producten aan Klant heeft geleverd, heeft de Klant het recht, nadat Dromenjager heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1 De Klant heeft het recht de geleverde Producten binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar Dromenjager, mits:

a. de Producten in de originele verpakking zitten en niet gebruikt zijn (het testen van een product is wel toegestaan);

b. de Producten op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Dromenjager;

c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket – en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Dromenjager het in ontvangst heeft genomen.

6.2 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 7 Retourbeleid

7.1 U kunt elke item terugsturen binnen 14 dagen na ontvangst van uw oorspronkelijke bestelling. Tevens zullen wij het geld retourneren binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending.   Als u een product wilt ruilen voor een andere maat, kleur of stijl moet u een nieuwe bestelling plaatsen. Wij vergoeden de aankoopprijs van uw oorspronkelijke item. Dit geldt ook voor items in de verkoop.

Items moeten worden teruggestuurd in hun originele staat inclusief tags en eventuele verpakking. In het ideale geval retourneert u de artikelen vrij van enige zichtbare tekenen van schade of slijtage en in de originele verpakking. Uw goederen zullen door ons opgeleid personeel bij ontvangst worden geïnspecteerd.

De goederen zijn uw verantwoordelijkheid totdat ze in ons magazijn zijn ontvangen. Zorg ervoor dat ze goed verpakt zijn en indien nodig verzeker de goederen tegen schade en diefstal onderweg.

Wij proberen zo snel mogelijk alle aangiften te verwerken. De goederen hoeven niet in originele doos teruggestuurd te worden, dit is wel wenselijk. In het geval dat een item is geretourneerd en niet in de juiste staat is ontvangen kunnen wij contact met u opnemen voordat wij in staat zijn de claim te verwerken.

Heeft u uw bestelling voltooid, maar toch van gedachte veranderd? Geen probleem - stuur ons een e-mail of bel ons binnen 30 minuten na het "klikken" op de knop kopen, hierdoor kunnen we nog in staat zijn om uw bestelling terug te betalen voordat deze verzonden is.

7.2 Defecte producten

Wij hopen dat u altijd producten ontvangt die voldoen aan uw verwachtingen. In het onwaarschijnlijke geval dat u producten niet aan uw verwachtingen voldoen, zullen we snel te werk gaan om het goed te maken! Als u een defect ontdekt, neem dan contact op via de mail (info@woezelenpipwebshop.nl)  met onze Customer Care Team met uw ordernummer, de naam van het item en de kleur, en een beschrijving van het probleem.

7.3 Retourneren

Wij willen u een zorgeloze manier aanbieden om iets terug te sturen. Binnen 14 dagen na ontvangst kunt u een item retourneren. E-mail ons en vertel ons de reden van de gewenste retour; wij zullen u een e-mail sturen met DHLretour label. Van daaruit kunt u uw pakket afgeven op een van DHL-locatie en zal DHL het pakket aan ons leveren. Als u DHL belt om het pakket op te halen bij uw woonadres dan rekent DHL ons een pick-up fee van € 5 die we zullen doorbelasten.

Bent u de retour label kwijt? Neem dan contact met onze klantenservice. We zullen snel een nieuw label sturen. U ontvangt een e-mail zodra uw pakket binnen komt op onze locatie. Bij elke terugbetaling zal dezelfde methode van betalen van uw oorspronkelijke bestelling worden gehanteerd. Dit duurt meestal 7-10 werkdagen, afhankelijk van uw bank.

7.4 Worden de verzendkosten vergoed?

Wij betalen het bedrag dat u betaald heeft voor uw bestelling maar niet de verzendkosten, tenzij uw bestelling foutief of verkeerd werd geleverd.

 

Artikel 8 Verwerking persoonsgegevens

8.1 Indien en voor zover Dromenjager persoonsgegevens verwerkt, geldt dat Dromenjager zorgvuldig zal omgaan met de door haar verwerkte gegevens en deze slecht in lijn met de geldende wet- en regelgeving zal verwerken.  De verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform het Dromenjagers Privacy beleid dat na te lezen is op de Webshop. 

 

Artikel 9 Klachten

9.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Dromenjager, welk contact schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens die daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. Dromenjager zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld. Dromenjager neemt klachten heel serieus en zal daarom alles in het werk stellen om tot een goede en correcte oplossing te komen.

 

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1 Dromenjager is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

10.2 Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door Dromenjager inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

 

 

****Aangepast op 30 november 2016****